Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

                    upravující smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem služeb, uzavřený distančním způsobem.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky společnosti Ivo Kotek IČ: 61919632, se sídlem Praha 6, Španielova 1303, PSČ 163 00, která poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí a poradenství, upravují smluvní vztah mezi Objednavatelem a společností Ivo Kotek a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností Ivo Kotek a Objednavatelem vzniká na základě objednávky. Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která projeví zájem o uzavření smlouvy o dodávce služeb dodavatele pro sebe, jako účastníka, nebo jím sjednaný počet účastníků – příjemců služeb.

1.2.

Ustanovení odchylná od těchto všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v písemné smlouvě o poskytnutí služeb. Taková odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.3.

Znění všeobecných obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 

2. OBJEDNÁVKA

2.2.

Objednávky jsou evidovány a zařazovány v došlém pořadí, až do naplnění kapacity vzdělávací akce. V případě objednávky došlé po naplnění kapacity konkrétní vzdělávací akce je objednatel bezprostředně informován o tom, že pro naplnění kapacity s ním nelze uzavřít smlouvu a bude mu nabídnuta jiná možná alternativa vzdělávací akce.

2.3.

Objednavatel zasláním objednávky, za použití prostředků komunikace na dálku, akceptuje nabídku dodavatele, včetně těchto všeobecných smluvních podmínek. Závazně objednává své zařazení jako účastníka do konkrétní vzdělávací akce. Odesláním objednávky a jejím přijetím je smlouva sjednána, a vzniká kupní smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem. Objednavatel zároveň stvrzuje správnost údajů o své osobě.

2.4.

Dojde-li na straně objednavatele k jakékoli změně údajů, které se týkají objednávky, je objednavatel povinen o této změně neprodleně informovat dodavatele.

2.5.

Na základě přijaté objednávky je do dvou pracovních dnů, ode dne jejího doručení dodavateli, dodavatelem potvrzeno zaevidování objednávky, a objednavateli zaslána  faktura, či na místě pořádané akce vystaven řádný daňový doklad.

2.6.

Objednavatel obdrží, nejpozději dva dny před zahájením vzdělávací akce, e-mailem pozvánku s uvedením názvu akce, místa jejího konání, a doby zahájení.

 

3. ÚHRADA A VYÚČTOVÁNÍ

3.1.

Po přijetí objednávky je objednavateli vystavena  faktura či na místě pořádané akce vystaven řádný daňový doklad dle čl. 2.5 těchto všeobecných smluvních podmínek.

3.2.

Řádný daňový doklad, bude objednavateli vystaven nejpozději v prvním dni pořádání akce v případě,  že ve sjednaném termínu uhrazení vzdělávací akce uhradil sjednanou cenu vzdělávací akce.

3.3.

Ceny vzdělávacích akcí jsou uvedeny vždy s DPH  . V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. V případě, že cena zahrnuje i poplatek za složení závěrečné zkoušky, je tato informace uvedena u konkrétního kurzu či rozvojového programu.

4. SLEVY A JEJICH UPLATNĚNÍ

4.1.

Společnost Ivo Kotek může poskytnout slevu na pořádaný kurz či rozvojový program. V takovém případě je objednateli vystaven řádný daňový doklad či faktura dle dohodnuté ceny vč. DPH

4.2.

Slevy se nesčítají  ani pro objednávku více lidí z jedné firmy.

 

5. STORNOVACÍ PODMÍNKY

5.1.

Jakékoliv změny objednávek včetně storna je možno učinit pouze písemnou formou prostředky komunikace na dálku.

5.2.

Vzdělávací akci může objednatel stornovat do 15 dnů před jejím zahájením, a to bez stornovacího poplatku. V případě stornování objednávky ve lhůtě 14–7 dnů před zahájením akce je stornovací poplatek ve výši 50 % ceny. V případě stornování objednávky ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 100 % ceny.

5.3.

V případě, že se přihlášený účastník nemůže vzdělávací akce zúčastnit, může objednavatel po dohodě s dodavatelem (Ivo Kotek) vyslat náhradníka, nebo umožnit objednavateli účast na akci v náhradním termínu nebo přestup do jiného vzdělávacího programu.

5.4.

Objednavatel je povinen uhradit vzdělávací akci i v případě, že se přihlášený účastník (náhradník) vzdělávací akce nezúčastní a jeho účast nebyla písemně zrušena v souladu s těmito stornovacími podmínkami před zahájením objednané vzdělávací akce.

 

6. ORGANIZAČNÍ POKYNY

6.1.

Prezence účastníků vzdělávacích akcí začíná 30 minut před jejím zahájením.

6.2.

Účastník, který nebude mít uhrazeno kurzovné, nebo neprokáže platbu příslušným dokladem bankovního ústavu, případně neuhradí příslušnou částku v hotovosti v místě konání kurzu, nebude mít možnost se vzdělávací akce účastnit.

6.3.

Obvyklý začátek vzdělávacích akcí je v 9:00 hodin. Čas ukončení vzdělávací akce je uveden pouze orientačně. V návaznosti na množství dotazů účastníků, řešení případových studií atp. může být jeho závěr posunut.

 

7. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

7.1.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu a místa konání vzdělávací akce, případně na její zrušení z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění. Případná změna bude Objednavateli včas oznámena písemnou formou, elektronickou poštou či telefonicky.

7.2.

Dodavatel si vyhrazuje právo drobné změny programu v průběhu vzdělávacího programu při dodržení obsahové náplně tematického celku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

8.1.

Objednavatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů uvedených v objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1.

Objednavatel bere na vědomí autorská práva společnosti Ivo Kotek, IČ 61919632 týkající se učebních materiálů, a je si vědom právních následků jejich dalšího komerčního využití bez písemného svolení ze strany společnosti Ivo Kotek.

9.2.

Uvedením svých kontaktních údajů na objednávce dává objednavatel souhlas dodavateli se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli písemně odvolat.

 

9.3.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.ivokotek.cz/vseobecneobchodni podminky a je označena datem zahájení platnosti. Veškeré objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 7. 7. 2016.